Koszyk Jest Pusty

Koszyk jest pusty.

REGULAMIN

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady zawierania transakcji w serwisie internetowym worki.dobieramy.pl zwanym dalej "Serwisem".
 2. Serwis prowadzony jest przez: PHU VESPE Piotr Najman z siedzibą w Katowicach przy ul. Ścigały 47c/8, 40-208, wpisaną do CEIDG.

§ 2
Rodzaj i zakres usług

 1. Za pośrednictwem Serwisu użytkownicy mogą nabywać worki do odkurzaczy lub uzyskiwać linki do zewnętrznych stron aukcyjnych, poprzez które prowadzący Serwis umożliwia zakup oferowanych worków do odkurzaczy.

  § 3
  Wymagania techniczne

  1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Serwisu wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
  2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

  § 4
  Składanie zamówień

  1. Zamawiający składa zamówienie, zatwierdzając formularz zamówienia po skompletowaniu zamawianych pozycji. Zamawiający otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia drogą e-mailową po złożeniu zamówienia, które następnie autoryzuje klikając w link zawarty w wiadomości e-mail. Wysłanie przez zamawiającego formularza zamówienia poprzez system Serwisu stanowi złożenie przez zamawiającego oferty zawarcia umowy sprzedaży wybranych produktów po wyświetlonych przez system cenach oraz podanych kosztach wysyłki.
  2. Dopuszcza się również składanie zamówień z pominięciem Serwisu – faksem, telonicznie lub pod adres e-mail. Zamawiający podaje wykaz zamawianych pozycji wraz z cenami, które powinny być zgodne z figurującymi w bazie Serwisu w chwili składania zamówienia. Zamówienie takie powinno dodatkowo zawierać koszty przesyłki zgodne z cenami zawartym w formularzu zamówieniowym Serwisu.
  3. Serwis zastrzega sobie prawo do dodatkowego potwierdza złożenia zamówienia telefonicznie lub drogą mailową, szczególnie dla zamówień składanych z pominięciem Serwisu.
  4. Do zawarcia umowy sprzedaży między zamawiającym a podmiotem prowadzącym Serwis dochodzi w momencie wysyłki zgodnie z regulaminem lub potwierdzenia zamówienia przez Zamawiającego.
  5. Podane w Serwisie ceny są cenami brutto, nie stanowią oferty, a wyłącznie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu kodeksu cywilnego.

  § 5
  Realizacja zamówień

  1. Zamówienie realizowane jest w najkrótszym możliwie terminie (określany jest jako suma czasu przygotowania zamówienia do wysyłki oraz czasu dostawy) tj do 7 dni roboczych od daty jego złożenia. Jeżeli zamawiający wybrał realizację na podstawie przedpłaty (przelew na konto), termin realizacji zamówienia zaczyna biegnąć z momentem otrzymania przedpłaty.
  2. Dostawa zamówienia odbywa się poprzez wysyłkę zamówionych towarów pod wskazany w formularzu zamówienia adres zamawiającego poprzez dostarczyciela przesyłek. Koszty zamówienia zawierają koszt wysyłki zgodnie z wybraną w formularzu zamówieniowym opcją dostawy.
  3. Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy podane w zamówieniu dane są niekompletne lub nieprawdziwe.
  4. Serwis zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia. W przypadku braku zamówionego a niewadliwego towaru co uniemożliwia realizacje zamówienia w terminie określonym w pkt. 1, Serwis poinformuje o tym fakcie zamawiającego drogą mailową bądź telefoniczną . Zamawiający może w takim wypadku wyrazić zgodę na przedłużenie czasu realizacji lub zrezygnować z zamówienia (uiszczona należność w przypadku przedpłaty jest zwracana na jego rachunek bankowy).
  5. Przesyłki są realizowane wyłącznie na terytorium Polski, do każdej przesyłki dołączana jest faktura VAT lub paragon. Maksymalna kwota zamówienia przesyłana za zaliczeniem pocztowym wynosi 300 PLN.

  § 6
  Odstąpienie od umowy

  1. Zamawiający - konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  2. W takim przypadku Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną a Serwis zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta, należność za zwrócone zamówienie.
  3. Serwis nie przyjmuje przesyłek wysłanych "za pobraniem".

  § 7
  Niezgodność z zamówieniem

  1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.
  2. Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek Serwisu, który zamawia odbiór niezgodnego towaru i pokrywa związane z tym koszty. Zamawiający nie odsyła samodzielnie niezgodnego towaru.

  § 8
  Reklamacje i zwroty

  1. W przypadku stwierdzenia wady w dostarczonym towarze, zamawiający ma prawo do wymiany towaru na pełnowartościowy lub zwrotu zapłaconej za reklamowany towar kwoty.
  2. Zamawiający powinien sprawdzić przesyłkę w momencie jej doręczenia w obecności doręczyciela. Podstawą do uwzględnienia reklamacji dotyczących uszkodzeń mechanicznych wynikłych przed doręczeniem przesyłki jest protokół spisany w obecności doręczyciela.
  3. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe z przyczyn leżących po stronie zamawiającego.
  4. Zamawiający zwraca reklamowany towar odsyłając go na adres Serwisu. Serwis nie przyjmuje przesyłek wysłanych "za pobraniem".
  5. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zamawiający otrzymuje przesyłkę z wymienionym towarem przesłaną na koszt Serwisu. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, Serwis zareklamowany towar odsyła na własny koszt.
  6. Zwroty pieniężne, w przypadku niemożności zrealizowania wymiany towaru na wolny od wad, dokonywane są w terminie 10 dni od spełnienia łącznie następujących warunków:
   1. nadesłania przez zamawiającego zwracanego towaru,
   2. nadesłania przez zamawiającego podpisanego dokumentu zwrotu towaru,
   3. zwrócenia faktury zakupu towaru (w przypadku zwrotu całości zamówienia) lub nadesłania podpisanej przez zamawiającego faktury korygującej dokumentującej zwrot towaru (w przypadku zwrotu tylko niektórych towarów z danego zamówienia).
   Przed dokonaniem zwrotu w takim wypadku zamawiający zgłasza ten fakt Serwisowi, który jeżeli jest to wymagane przygotowuje dokument zwrotu oraz fakturę korygującą, które to dokumenty zamawiający odsyła następnie wraz ze zwracanym towarem.

  § 9
  Postanowienia końcowe

  1. Zamawiający składając zamówienie oświadcza, że akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu, którego brzmienie staje się integralną częścią umowy sprzedaży.
  2. Spory wynikłe z transakcji między zamawiającymi a Serwisem rozpatrywane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Serwisu.